Je winkelwagen is leeg

Verder winkelen

  • €0,00 Subtotaal
  • MINIMALE BESTELWAARDE IS €75!

  Let op! Momenteel bezorgen wij alleen in regio Utrecht & Amsterdam. Mocht je toch een bestelling willen plaatsen vanuit andere omstreken neem dan telefonisch contact op via: +31 6 85 85 57 56

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1– Toepasselijkheid

  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Fresh Food Factory.

  1.2. Door het plaatsen van een bestelling zowel op Fresh Food Factory of via een ander kanaal geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

  1.3. Alle aanbiedingen en/of offertes van Fresh Food Factory zijn vrijblijvend, tenzij door Fresh Food Factory uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

  1.4. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Fresh Food Factory zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

  1.5 Aanbiedingen en/of offertes van Fresh Food Factory gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


  1.6 Fresh Food Factory behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Fresh Food Factory kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  1.7 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  1.8 Eventueel aansluitend door of namens Fresh Food Factory gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Fresh Food Factory.

  1.9 Toepassing van eventueel door de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1.10 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

  1.11 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Fresh Food Factory voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  1.12 Fresh Food Factory heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

  1.13 Zonder schriftelijke toestemming van Fresh Food Factory is de Consument-afnemer en/of Afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

  2. Totstandkoming van de overeenkomst

  2.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 2.3 en 2.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Fresh Food Factory van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

  2.2 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van Fresh Food Factory langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fresh Food Factory langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

  2.3 Fresh Food Factory behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

  2.4Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Fresh Food Factory, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

  2.5 Mocht Fresh Food Factory van haar rechten ingevolge artikel 24 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert Fresh Food Factory de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt Fresh Food Factory contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.

  2.6 Fresh Food Factory is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

  2.7 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

  3. Prijzen

  3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro (NL) en inclusief BTW.

  3.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

  4. Levering

  4.1 Fresh Food Factory gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Fresh Food Factory is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

  4.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Fresh Food Factory kenbaar heeft gemaakt of een van de vaste afhaallocaties indien dit door de Consument-afnemer en/of Afnemer tijdig bekend is gemaakt.

  4.3 De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Fresh Food Factory zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Fresh Food Factory zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen[DK1]  30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

  4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Fresh Food Factory tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of afhaallocatie of diens vooraf aangewezen en aan Fresh Food Factory bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  5. Aansprakelijkheid

  5.1 Aan de dienstverlening en/of producten van Fresh Food Factory wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.

  5.2 Fresh Food Factory garandeert echter niet dat de dienstverlening en/of producten foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Fresh Food Factory geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

  5.3 Fresh Food Factory behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.

  5.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn uiterlijk binnen 5 uur na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

  5.5 Fresh Food Factory is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening of onze producten dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Fresh Food Factory.

  5.6 Fresh Food Factory is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

  5.7  Fresh Food Factory heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 3 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.

  5.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening en producten. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Fresh Food Factory daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en Fresh Food Factory kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

  5.9 Je vrijwaart Fresh Food Factory voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening en of producten.

  6. Herroeppingsrecht/ Retourneren

  Maaltijden en andere producten van Fresh Food Factory kunnen niet geretourneerd worden. Dit komt doordat we verse maaltijden leveren, die vallen onder de bederfelijke producten waarbij een herroeping niet mogelijk is.

  De door Fresh Food Factory aangeboden verse producten zoals maaltijden en voedingswaren of bij cateringopdrachten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Consument uitdrukkelijk uitgesloten door Fresh Food Factory op grond van art. 6:230p onder f(2) BW

  7. Partiele nietigheid

  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fresh Food Factory en Consument/Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  8. Toepasselijk recht

  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  9. Levertijd

  Het levertermijn is afhankelijk van het te leveren adres, adressen buiten Utrecht worden op vrijdagen geleverd. Adressen binnen Utrecht worden op dinsdagen en vrijdagen geleverd. Let wel, er moet minimaal een dag voordat de leverdag aanbreekt besteld zijn mits men er zeker van wil zijn dat deze naar behoren geleverd wordt.

  Abonneer